top of page

Mahusay na Nursing

Pinagsasama ng mga nars ang agham ng pag-aalaga sa sining ng pag-aalaga. Ang mga nars ay kwalipikadong magbigay ng mga sumusunod na serbisyo:​
  • Pangangalaga sa Sugat

  • Mga iniksyon

  • Pangangalaga sa Foley Catheter

  • Pangangalaga at Tagubilin sa Ostomy

  • Pagsubaybay sa Glucose/Pag-aalaga sa Diabetes

  • Ang mga Certified Home Health Aides (CHHAs) ay magagamit upang tumulong sa personal na pangangalaga at mga pangangailangan sa kalinisan ng pasyente, magbigay ng magaan na mga serbisyo sa homemaking, at iba pang pangangalaga sa pag-aalaga ayon sa direksyon ng isang rehistradong nars.

  • Intravenous Therapy/Treatment (ibig sabihin, Antibiotics, Pain Management, Hydration, atbp.)

  • Pagtuturo at Pagtitiyak ng Pagtatasa

  • Pangangalaga sa Post Surgical

  • Pangangalaga sa Panmatagalang Medikal na Kondisyon

bottom of page