top of page

Rehabilitative Care

Ang mga espesyal na serbisyo ng therapy ay magagamit para sa pasyente na nangangailangan ng rehabilitative na pangangalaga at kasama ang mga sumusunod na serbisyo:
  • Physical Therapy: Ginagamit upang matulungan ang pasyente na magkaroon ng lakas at koordinasyon.

  • Occupational Therapy: Nagbibigay ng mga aktibidad at pagsasanay na idinisenyo upang tulungan ang mga pasyente na ipagpatuloy ang pangangalaga sa sarili at normal na pang-araw-araw na buhay.

  • Speech Therapy: Nagsasangkot ng paggamot na tumutulong sa pasyente sa mga problema sa paglunok, pagsasalita, pandinig at wika. Ang therapy sa pagsasalita, halimbawa, ay maaaring kailanganin para sa isang biktima ng stroke na nangangailangan ng tulong sa pag-aaral na magsalita nang malinaw.

bottom of page